Magazin

Odnos i veza astrologije sa drugim naukama

Astrologija se kao i svaka druga nauka zasniva na metodološkoj osnovi i na principima koji određuju i uslovljavaju njen razvojni tok.Akademski rečeno, da bi saznanja iz određene oblasti dobila svoje naučno obeležje, neophodno je da postiji izgrađena metodologija i veza sa ostalim naukama. Naravno, mi se sada nećemo baviti akademskim predstavljanjem njene metodologije već skrećemo pažnju na elementarnu povezanost astrologije sa drugim naukama.


Prva u nizu tih veza, je odnos između astrologije i astronomije. Inace, veliki paradoks koji prati tumačenje ove veze sastiji se u tome, da se skoro svi naučnici i teoretičati slažu po pitanju njihove bazične povezanosti. Odnosno, astrologija i astronomija se prepliću već u samom začetku, tako da je priroda njihove veze nužna, neraskidiva i kauzalistička kako za njihov nastanak, tako i za dalji razvojni tok. Ali, problem koji prati ovo tumačenje, nastaje u onom trenutku kada se postavlja pitanje, koja nauka je »starija« po svome nastanku?


Naravno, mi nećemo ulaziti u tu polemiku već samo naglašavamo one najvažnije činjenice. Neke od njih su, da još uvek ne postoje pouzdani dokazi o tačnom nastanku (začetku) ni astrologije ni astronomije.


Znači, još uvek se sve zasniva na naučnim, akademskim ili slobodnim predpostavkama u koje veruje manji ili veći broj teoretičara. U tom smislu, većina teoretičara je naklonjena verovanju da su astrologija i astronomija nastale istovremeno, ili čak da je astrologija načinila onaj »prvi razvojni korak«. Uostalom, čak su i tvorci savremene astronomije istovremeno bili i astrolozi, među njima jedan od poznatijih je J.Kepler.


Definitivno, astrologija jeste jedna od najstarijih nauka, čak sa velikom verovatnoćom da je upravo ona najstarija nauka koja datira između perioda 6. i 5. veka p.n.e. U prilog tome govore i mnoge činjenice, kao što je hram u Tebi, na kome postoji skulptura Zodijaka. Inače, ta skulptura je toliko stara da njeno poreklo još uvek nije moguće tačno utvrditi.
Naročito treba imati u vidu, da je astrologija ne samo jedna arhajska nauka, vestina i znanje već da je ona istovremeno i dokaz o trajanju. Znači, kakve god da je transformacije doživeo ovaj svet i savremeni čovek na svom evolutivnom, stvaralačkom i razvojnom putu, gledano kroz prizmu ili presek različitih civilizacija, epoha i kultura nešto je ostalo i nepromenljivo.


Bez obzira na svremene pristupe u tumačenju astrologije, njena bazičnost je ostala ista i nepromenljiva kao i principi ili način na koji ona funkcioniše. U osnovi tu je sve isto i nepromenljivo tako da je astrologija jedan od retkih i važnih dokaza o trajanju.

Astrologija i nauka


Astrologija se nalazi u neraskidivoj i u nužnoj vezi sa psihologijom.


U osnovi obe se bave »pričom o čoveku«, ili analizom, objašnjem i tumačenjem njegovog unutrašnjeg i spoljašnjeg života. Naravno, astrologija nije samo »priča o čoveku« (potencijalno da, ali ne isključivo jer ona ima i druge discipline koje tretiraju različite kategorije) znači, ovde podrazumevamo samo one grane astrologije (pre svega natalna, astromedicina i druge) koje se bave tumačenjem personalnih – ličnih horoskopa.


Do sada se u praksi pokazala nuznost ili zakonitost, da su svi veći, afirmisani i eminentniji astrolozi obavezno bili i dobri poznavaoci psihologije, dok obrnuto pravilo nije nužno. Ipak, među uvaženijim psiholozima koji su bili ne samo dobri poznavaoci astrologije već su se bavili i praktičnim radom, posebno treba izdvojiti K.G.Junga.
Osnovna suština je u tome, da poznavanje psihologije olakšava i omogućava kvalitetnije tumačenje psihološkog profila određene osobe, njen mentalni sklop i kompletnu psihologiju ponašanja koja se zasniva na intelektualnom, emocionalnom i socijlanom razvoju.


Znači, nikada i ništa nije slučajno već u svemu postoji uzročno-posledična veza, zakonitost i objašnjenje. Naravno, psihologija osnovno težište stavlja na čoveka i na procese koji se dešavaju u njemu (individualno i kroz interpersonalne odnose). Dok astrologija, glavno težište stavlja na sveobuhvatnost, odnosno na uvročno-posledičnu vezu ili na odnos između čoveka i kosmosa (celokupna slika neba, uticaji planeta).


U svakom slučaju, ove dve nauke se sjajno dopunjuju (mada postoje i neke osnovne razlike u tumačenju i tretiranju istih ili sličnih problema), naročito je važno naglasiti, da astrologija daje mogućnost predviđanja događaja. Preciznije rečeno, u odnosu na psihologa od astrologa se očekuje da ispuni kompleksniju ulogu. Astrolog obavezno uz nužno razumevanje i pravilno tumačenje, koje važi i za psihologa, mora da pokaže i određene sposobnosti, veđtinu ili uticaj u najvljivanju – predvidjanju narednih događaja. Znači, astrolog ima ulogu terapeuta, tumača i prognozera ili nekog ko najvljuje naredne događaje i ukazuje na njihov tok, kvalitet, značenje i sadržaj.


Poenta je u tome da, i psihologija i astrologija treba da unesu kvalitetne promene u nečiji život, zatim obe imaju veliki uticaj i unapređuju ne samo život pojedinca već i život zajednice u celini međitim, taj uticaj uvek ostaje empirijski nemerljiv.


Astrologija je isto tako povezana i sa drugim naukama, koje su nužne ili neophodne za pravilno teorijsko razumevanje i za praktično delovanje ili rad.


Među njima posebno izdvajamo njenu vezu sa fizikom, matematikom, medicinom, istorijom, sociologijom, zatim neophodno je poznavanje određenih geografskih pojmova i novo koji podrazumeva poznavanje opšte kulture.

Komentari(0)
Ostavi komentar