Magazin

Nikola Tesla - Čovek svetlosti (1)

nikola tesla

 

BIOGRAFSKI PODACI 

 

Nikola Tesla je rođen 10.7.1856. u Smiljanu, Lika. Njegov otac Milutin, bio je pravoslavni sveštenik. Majka Đuka, bila je poreklom iz svešteničke porodice, nepismena, pametna i plemenita žena. Nikola je osnovnu školu završio u Smiljanu, nižu realnu gimnaziju u Gospiću, a višu realnu gimnaziju u Karlovcu. 

 

Od ranog detinjstva pokazao je sklonost ka pronalazaštvu. 

 

Dosta je čitao, provodeći mnoge časove u očevoj biblioteci. Zadivljen opisom Nijagarinih vodopada, pomišljao je da tu sagradi veliku turbinu koja će stvarati električnu struju. 

 

Dvadesetak godina kasnije, ta želja će mu se i ostvariti. 

 

Nakon mature, vratio se kući i oboleo od kolere. Posle godinu dana oporavka, 1876. odlazi u Grac da studira elektrotehniku. 

Radio je preterano, od 3 časa do 22 časa i već prve godine položio sve ispite sa najvišom ocenom. Profesori su ga voleli i cenili. 

 

Nakon očeve smrti, tražio je stipendiju od Matice srpske, ali je nije dobio. Ubrzo napušta studije u Gracu i nastavlja studije politehnike u Pragu, koje nije nikad završio. 

 

Zapošljava se u Telegrafskom zavodu u Budimpešti i posle godinu dana, 1883. godine prelazi u Edisonovu električnu kompaniju u Pariz. Nakon godinu dana dobija ponudu da pređe u sedište kompanije lično kod Edisona u njegovu laboratoriju da se bavi pronalazačkim radom. 

 

U Njujork stiže 1884. Vrlo brzo Tesla dolazi do epohalnih otkrića u oblasti fizike i elektrotehnike: otkriva obrtno magnetno polje, indukcioni motor, naizmeničnu struju, transformator visokofrekventne struje, bezžični prenos radio-talasa itd. 

 

Zbog neslaganja, razilazi se sa Edisonom i prelazi u Vestinghausovu kompaniju koja će finansirati gradnju prve električne centrale na naizmeničnu struju na Nijagarinim vodopadima. 

 

Sa preko 700 patenata smatra se, uz Faradeja, najvećim pronalazačem u istoriji nauke. U njegovu čast, jedinica za jačinu magnetne indukcije nosi njegovo ime - tesla (T). 

 

Umro je 7.januara 1943. godine u hotelskoj sobi u Njujorku. Sahrana je obavljena o trošku naših iseljenika. 

Njegova zaostavštvina i urna sa pepelom nalaze se u Teslinom muzeju u Beogradu. 

Svet će jos dugo čekati dok se ne pojavi genije ravan Nikoli Tesli u pogledu imaginacije i otkrića. 

 

 

ASTROLOŠKA SLIKA 

 

Dilema da li čovek stvara svoju sudbinu, ili sudbinska priča unapred postoji, a čovek samo potvrđuje njenu sliku i dalje ostaje predmet ličnog uverenja. 

 

Nikola Tesla nosi astrološku sliku genija i čudotvorca, glavna obeležja njegovog horoskopa ukazuju na čoveka svetlosti i duhovnosti, na vizionara. 

 

Sunce se nalazi u sazvežđu Raka, Ascendent u Biku, ali, glavni pečat rx se prepoznaje sa Uranom i Algolom na Asc. Poznato je da genijalan um nosi upliv Urana, Neptuna i/ili nekretnice sa nekom od intelektualnih planeta (Me, Ju, Sa). Kod Tesle, većina planeta ima upliv neke jake nekretnice: Ur i Asc 0 Algol, Ta; Me 0 Menkalinam, Ge; Sa 0 Alhena, Ca; Ve 0 Sirius, Ca; So 0 Castor, Ca; Mo 0 Algorab, Li; Ma 0 Argo, Li; Ne 0 Markab, Pi . 

 

U kardinalnim znacima sedam tela, u ženskim znacima šest tela i Asc. Planete inetelekta po svom položaju u znacima su neznatne, ali po intelektualnim poljima (3, 6 i 12) dominiraju, tu su oba svetla, plus četiri tela. 

 

Dosta izazovnih aspekata, posebno “emotivnih” planeta: Mo 90 Ve; Ve 90 Ma; Ju 180 Li; Ju 90 Sa; Ma 90 Sa. 

 

Karakteristični su: naglašeni Ur na Asc 0 Algol, zatim naglašeni Ne 120 So; Ne 60 Ur; Ur 60 So; Pl 60 Sa; Pl 60 Me. 

 

Naglašeni Rak donosi precizno pamćenje mase podataka, jako prvo polje (Ur i Al) genijalne ideje i novi naučni poredak, kosmički intelekt, vizije; zatim treće polje (praktične zamisli i podređenost intelektu) sa Sa (ka), Ve i So - praktično i jasno. Naglašeno šesto polje (Mo, Ma, Li) izgaranje za novim idejama i sazananjem, potpuna predanost radu. 

 

Zaključak: mnogo ljubavi za čovečanstvo i blistavi um sa Ur i Al na Asc, težnja ka beskraju u saznanju i postojanju. 

 

NOVINARSKE ZABELEŠKE 

 

Razgovor sa profesorom dr Velimirom Abramovićem, autorom projekta "Tesla, neshvaćeni genije" 

 

- Da li je Tesla ostvario bezžični prenos energije i šta je zapravo radijantna energija? 

 

Tesla je pošao od stanovišta da se sav prenos sile u kosmosu odvija isključivo bezžičnim putem, jer osnovna sila je gravitacija i ne postoje antene izmedju Sunca i Zemlje. Radijantna energija je niz vibracija gornjih slojeva atmosfere i same stratosfere, koje je moguće hvatati specijalnim antenama i konvertovati u običan elektricitet. Izvor ove energije je neiscrpan, jer Zemlja neprestano rotira i nabija atmosferu električnom energijom, na isti način na koji to čini i običan elektrogenerator.

 

Pred kraj života, Tesla je odricao neophodnost proizvođenja generatora uopšte i govorio o tome da se mi nalazimo u okeanu energije i da treba samo istaći antene koje bi tu energiju hvatale. Tesla ne samo da nije bio shvaćen u svom vremenu, već je pitanje da li i naše vreme razume njegovu naučnu inspiraciju. 

 

- Govori se da je 1935. god. Tesla proizveo automobil koji je išao bez benzina i akumulatora? 

 

Da, to je tačno, iako mnogi smatraju da je neverovatno da se taj princip pogona još uvek ne primenjuje. 

 

- Znači, nije bio u pitanju ni benzinski, ni električni pogon? 

 

Nije. Tesla je zamislio neku vrstu perpetuum mobila i uspeo donekle da ga ostvari. Dokle god se Zemlja obrće kao planeta, govorio je on, ima i vibracija koje se mogu pretvarati u rad mašina. 

 

- Zašto to drugi naučnici ne primenjuju? 

 

Zato što ne shvataju etarsku prirodu kosmičkih procesa. Etar je sveprožimajući materijalni elemenat čije se odlike mogu meriti i učiniti delatnim u smislu pokretanja mašinskog sveta ljudske proizvodnje. Iz etra, govorio je Tesla, materija nastaje i nestaje po jednostavnim matematičkim zakonima. 

 

- Koji su to zakoni?

 

To su zakoni vremena. Naša civilizacija mora da upozna vreme i da ga primeni kao faktor kontrole u fizičkim procesima, inače ni korak neće dalje napredovati. Radi se o shvatanju vremena i beskonačnosti kao osnove naših novih naučnih saznanja, koja su neporecivo teslijanska. 

 

- Šta je sa prostorom, da li je on odgovarajuće shvaćen i prepoznat u nauci? 

 

Ni govora! Ima tri beskonačnosti koje kao osobine prostora nikako ne mogu da koegzistiraju: beskonačne su i dužina i širina i visina, a beskonačnost, ako logično gledamo, može biti samo jedna.

 

To je realna fizička beskonačnost ili fizički kontinuum u kome se raslojavaju konačne pojave i postoje svi fizički događaji. Beskonačnost nema nikakvu fizičku granicu i zato su svi konačni događaji stvar unutrašnjeg kosmosa. 

 

- Znači li to da je Tesla shvatio i inženjerski primenio tajnu vremena? 

 

Više od toga. Tesla je uspeo da sintetiše materiju iz energije i praveći svoje vatrene lopte da demonstrira fuziju, koju niko nije pre toga uspeo da postigne. A ni posle Tesle, nije bilo rešenja za fuziju. Tesla je usamljeni genije, čije je ideje razumevao i uspeo da ostvari samo on sam. 

 

- Zašto iza sebe nije ostavio teoriju koja bi konačno objasnila svemir? 

 

Teoriju nije ostavio, jer je želeo da samo ljudi čiji je način mišljenja identičan njegovom razumeju šta je hteo da saopšti čovečanstvu. "Radim za budućnost", govorio je, "i savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana prevladaće naučni zakoni prirode čije sam tajne otkrio i sve će se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promeniti. Nastupiće nova era ljudske mudrosti, čije će glavne odlike biti razumevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika.

 

Ljudska svest pomeriće granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ova saznanja dodatno će pomeriti naše shvatanje o razlici života i smrti".

 

Jer, kako kaže Tesla, prema saznanju engleskih fizičara Kruksa i Olivera Lodža, duša je emanacija elektriciteta i u trenutku smrti izručuje se energija jednaka masi od jedanaest do dvadeset pet grama, koja se gubi na vagi, trenutno. Duša je električna pojava koja se može kontrolisati i čije se sve reakcije mogu predvideti. Jer, čovek je automat kosmičkih sila. 

 

- Verujete li Vi Tesli u svim njegovim zaključcima? 

 

Tesla je bio vizionar. On je jasnim vidom, nepoznatim obilnom čoveku, uspevao da razume šta je suština prirodnog zakona i da ga odredi matematički. Potom je pristupao razumevanju fizičkog, tj. gradio je model koji bi u prostoru i vremenu demonstrirao ono što je on imao u umu. 

 

- U čemu je budućnost Tesline nauke? 

 

U konzervaciji životnog sistema bez vremenskog ograničenja. Svaki čovek treba da bude u stanju da se u toku samo jednog svog života, potpuno razvije kao duhovno biće. Teslina nauka, potpuno suprotna od relativističke teorije Ajnštajna i kvantne mehanike Nilsa Bora, omogućava da se desi čudo moderne tehnologije i naučnog mišljenja - voljno biranje predmeta koji će nastajati iz energetskog sloja etarskih pojava.

 

Drugim rečima, moć preobražaja materije je u pravom odnosu vremena i prostora koji moraju da se odrede i prema ljudskoj duši. Nema fizike bez duševnosti i duhovnosti, kao što nema ni čoveka bez električnih događaja koje je Tesla tako dobro poznavao. Čitav život čoveka je samo električni tok, kaže Tesla, a njegova duševnost predstavlja svetlost. 

 

Nastavak teksta o Nikoli Tesli - Nikola Tesla (2)

Komentari(0)
Ostavi komentar