Car

IV Car

 

Cara vidimo, kao aktivan muški princip koji se pojavljuje da unese red (poredak) u Caričin vrt. On omogućava da muškarac stoji uspravno, stvara puteve za povezivanje i komunikaciju, nadgleda građenje kuća i gradova, štiti svoje carstvo od uništenja. Ukratko, on će stvarati i braniti civilizaciju. Ovde počinje patrijarhalan svet. Ovaj je vladar, aspekt arhetipa Oca. On sedi bezbrižno i opušteno sa prekrštenim nogama i sa rukama na boku, bez straha pokazuje svoji levi profil - nesvesnu stranu ličnosti. Samo vladar siguran u svoj autoritet, može sebi da dozvoli da se pokaže na ovaj način. Kao što se vidi, ovaj vladar ne nosi oružje i nema mač, što ukazuje da je njegovo carstvo - carstvo mira. Njegov štit je ukrašen zlatnim orlom i nije mu potreban kao zaštitno sredstvo. Njegov štit je prikazan kao amblem koji simbolizuje vezu sa nebeskim silama, vladanje uz pomoć božanskog zakona (prava). Ako pažljivo posmatramo njegove ruke, primećuje se da je njegova desna ruka, u kojoj se nalazi vladarska palica, jača i veća nego leva. Leva ruka je malo "ženstvenija". To nam govori, da je desna ruka nekada nosila mač i ratovala. Njegovo carstvo je stečeno krvavo i teško ga je osvojiti. Ta ruka ume da se bori, ali ume i dobro da se odbrani. Iako siguran u svom carstvu, Car jos uvek održava vezu sa matrijarhalnim svetom Carice. To se jasno vidi, kada se ove dve karte stave jedna pored druge, po rednim brojevima. Car je okrenut ka Carici. Čak su i orlovi na štitovima okrenuti jedan ka drugom. Razlika izmedju Cara i Carice je u tome, što Car prvenstveno vlada pomoću Logosa i mišljenja, a Carica se oslanja na Erosa i osećanja. Za Cara je objektivna istina - pravična (čestita) istina; dok je za Caricu od presudne važnosti - unutrašnja istina.

 

Carev broj je četiri, on ukazuje da perspektiva kod ovog vladara nije ograničena na njegove uske vidike, već uključuje sve četiri dimenzije života. Broj četiri, je simbol celine i sigurnosti. Četiri pravca na kompasu čuvaju nas da se ne izgubimo, četiri zida sobe daju nam osećaj sigurnosti. Kao na nebeskom tako i na zemaljskom planu, broj četiri igra odlučujuću ulogu kao faktor koji unosi red, kao što to čini i Car u svome carstvu, njegove noge takodje formiraju broj četiri.

 

Poznata je simbolika i značenje broja “četiri” (uređuje tok naših misli):

 

 • Četiri strane sveta.
 • Četiri rajske reke.
 • Četiri drevna kvaliteta (toplo, hladno, suvo, vlažno).
 • Četiri jevandjelja (Mateja, Marko, Luka, Jovan).
 • Četiri alhemijska sastojka (so, sumpor, živa, azot).
 • Četiri godišnja doba.
 • Četiri mesečeve mene.
 • Četiri osnovne matematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje)
 • Četiri glavne vrline (pravda, mudrost, umerenost, hrabrost).
 • Četiri jahača apokalipse.
 • Četiri duševna stanja (sangvinik, kolerik, melanholik, flegmatik).

 

Broj četiri, je takođe povezan sa stvaranjem čoveka. Jedna stara Sirijska knjiga počinje: “ i anđeli su videli kako se četiri elementa: suvo, vlažno, hladno i toplo, nalaze u Božijoj ruci. I Bog je stvorio Adama.”
Dakle, broj četiri, simbolizuje čovekovu orijentaciju ka stvarnosti, čoveka kao ljudsko biće. Ali elementi dati u kvadratu, još uvek su razdvojeni i suprotstavljeni jedni drugima. Tek sa brojem pet (srž, suština), odvija se dalji razvoj ka jedinstvu (videće se u prikazu sledeće karte).

 

PORUKA: Car iskazuje snagu, hrabrost i čvrstinu u postizanju svojih ciljeva. On nam poručuje, da usmerimo svoju energiju i da je iskoristimo na pozitivan nacin. Njegov savet je: ne treba delovati prevremeno, čuvajte se od nepromišljenog ponašanja. On poštuje snažnu volju koja vodi ka pobedi. Uz moć dolazi i odgovornost. Nemojte dopustiti da u Vama prevlada Vaša strastvena narav.

 

Uspravno: Otac, autoritativna osoba, muž, profesor, šef, moć, razum, inteligencija, ostvarenje ciljeva, razumno kontrolisanje strasti.

 

Obrnuto: Nezrelost, osoba sa slabim karakterom, nedostatak sile, nemoć da se nešto ostvari, nesposobnost da se upravlja strastima, podložnost manipulacji.